Verksamhetsplan för Kamratföreningen Vänkraft 2008

*Vi i kamratföreningen ska sträva efter att informera om föreningen till alla verksamheter inom psykiatrin. Bland annat ska vi informera boendestöden, psykosenheten samt allmän psykiatrin,

*Ett informationsblad ska utformas omgående och hemsidan ska kontinuerligt uppdateras.

*Föreningen kommer att ingå i psykiatrirådet. En person från styrelsen kommer att deltaga i rådet där det diskuteras och lämnas förslag på hur och vad som kan förbättras inom psykiatrin.

*Utflykter planeras med jämna mellanrum. Exempel på utflykter kan vara grillkvällar, kubbturneringar samt mindre resor.

*På flertalet storhelger kommer vi i föreningen att anordna extra festligheter så som påskbord, midsommarfest och julbord.

*Föreningen ska söka bidrag från fonder för att kunna få våra önskemål om utflykter och aktiviteter.

*Undersökningar rörande eventuell tillgång till mini buss på åtminstone lördagar görs av styrelsen. Detta för att brukare lättare ska kunna komma hit samt för att vi ska kunna värka utanför huset.Verksamhetsberättelse för föreningen Vänkraft 2007

Föreningen är registrerad och har ett organisationsnummer

Sedan föreningsbildandet den 15 juni 2007, har vi haft 4 styrelsemöten, samt 1 medlemsmöte.

Den 15 okt 2007 ingicks ett avtal mellan kommunen och föreningen. Föreningen ska få utnyttja kommunens lokaler för social samvaro, torsdag och lördag. Samt en nyckel överlämnades till styrelsen. Detta var en stor dag för oss i Styrelsen, och vi firade med tårta tillsammans med Lene Lund Larsson.

Styrelsen har arbetat aktivt med uppsökande verksamhet för att informera om Föreningen. Bl.a. till Psykosenheten och boendestöd, genom personlig information, informationsblad och hemsida. Föreningen har skapat ett eget forum på Internet där vem som helst kan gå in och diskutera allt mellan himmel och jord.

Styrelsen har införskaffat 3 datorer till föreningen.

Ett 200 liters akvarium, har skänkts av Elisabeth Hillebo.

Föreningen har köpt in ett antal fiskar, stenar, växter och pump.

Föreningen har haft öppet på torsdagar och lördagar.
Antalet besökare har varierat mellan 10-12 pers.

På öppettiderna har vi sålt fika, suttit och pratat, spelat spel, tittat på tv/film, datoranvändande. Mm.

Vid årets slut var medlemsantalet 42 st.  +  25 stödmedlemmar.

Föreningen har sökt pengar i fonder, bl.a. Röda Korset, Lars Hiertas Minnesfond.

Föreningen har äskat pengar från kommunen.Vid granskning av Kamratföreningen Vänkraft, Uddevalla, För tiden 15 juni 2007  till 31 dec. 2007. Har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och behållningen på bank och bankgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finnes enligt min mening icke anledning till anmärkning, varför jag föreslår avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.


Uddevalla, den 26/2 2008

                                    

Anders Carlgren, revisor     
Årsmöte för Kamratföreningen Vänkraft 2008-02-28

1. Ronny Mattsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Mötet har rätt behörighet, alla har blivit informerade om mötet.

3. Dagordningen genomläses och godkänns.

4. Val av mötets ordförande: Ronny Mattsson.

5. Val av mötets sekreterare: Madeleine Hermansson.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare: Tony Wall, Markus Bergsten.

7. Styrelsen verksamhetsberättelse för år 2007 genomläses och godkänns.

8. Ronny Mattsson berättar om den kommande ekonomin och det godkännes.

9. Revisorernas berättelse genomläses och godkänns.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

11. Verksamhets- och budgetplan för 2008 genomläses och godkännes. Ronny Mattsson förtydligar vad som menas.

12. Fastställande av medlemsavgift: 100 kr. Betalas innan 31 mars.

Mötet bestämde även medlemsavgiften år 2009 till100kr.

Vi accepterar både inbetalning och kontant betalning.

13. Val av styrelse:

Ordförande 1 år: Ronny Mattsson

Ledamot 2 år: Madeleine Hermansson

Ledamot 2 år: Tony Wall

Ledamot 2 år: Patrik Larsson

Ledamot 1 år: Markus Bergsten

Ledamot 1 år: Robert Nilsson

Ledamot 1 år: Birgitta Sievären

Suppleant 1 år: Monica Nilsson

Ledamot Personal 2 år: Pia Johansson

Ledamot Personal 1 år: Christer Johansson

Suppleant Personal 2 år: Åsa-Karin Karlsson

14. Val av revisor: Anders Kahlgren, Bosse Fredriksson

15. Val av valberedning: Lämnas öppen.

16. Det finns inga inkomna motioner.

17. Övriga frågor:

Lene Lund Larsson presenterar sig och säger att hon tycker samarbetet med styrelsen fungerar bra.

Christer Johansson efterfrågar efter personer som vill informera om deras upplevelser inom psykiatrin. Vill ha synpunkter om hur vården fungerar.

Ronny Mattsson informerar om den nya öppningstiden. Lördagar 14.00-20.00

Förslag på aktiviteter på medlemskvällarna efterlyses.

18. Ronny Mattsson tackar för visat intresse och avslutar mötet.