Kamratförening FFPF Vänkrafts stadgar

Datum: nedanstående stadgar är antagna vid föreningens bildande på stämma 2007-06-16
Stadgaändring: 2010-02-26

§1 Förening och hemort

Föreningen är en ideell förening och är verksam i Uddevalla kommun.

§2 Mål och syfte

1. Den centrala delen i föreningens verksamhet är kamratstöd för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin, eller av annan anledning som har behov av föreningens verksamhet.

2. Föreningen skall verka för att stärka medlemmarnas sociala nätverk.

3. Verksamheten skall inriktas på att utveckla individen positivt så väl fysiskt och psykiskt som socialt.

4. Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer.

§3 Oberoende

Föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

§4 Verksamhetsår 

Verksamhetsåret löper …1/1 till 31/12…

§5 Medlem

1. Som medlem antas personer som har eller haft kontakt med psykiatrin.

2. Som stödmedlem kan antas anhöriga och personal inom psykiatrin. Men dessa har ej rösträtt.

3. Medlem som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd
medlemsavgift till föreningen.

4. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt.  Stödmedlem har yttranderätt och förslagsrätt.

5. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.

6. Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste årsmöte. 

7. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§6 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§7 Styrelsen och dess verksamhet

1. Styrelsen tar till vara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens framåtskridande.

2. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.

3. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.

4. Styrelsen förbereder årsmöten, för medlems förteckning och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmötet.

5. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst 2 ledamöter och 2 suppleanter.

6. Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år.

7. Styrelsen ska ha brukarmajoritet.

8. Styrelsemedlemmar skall väljas bland  medlemmar och
stödmedlemmar kan adjungeras.

9. Styrelsen är beslutför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande   biträder.

Styrelseledamöterna väljs enligt följande:

Ordförande 1 år Sekreterare      2 år Kassör   2 år Ledamot nr 1 2 år Ledamot nr 2 1 år Ledamot nr 3 2 år Suppleant nr 1 1 år Suppleant nr 2 2 år

Suppleanten

Ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot under mandattiden inträder suppleanten i dennes ställe.

Revisorer

Granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. De väljs på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskap för granskningen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§8 Valberedningen

Två medlemmar väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som ska ingå i nästkommande styrelsen, enligt föreskrivna stadgar.

§9 Årsmöte

Ordinarie årsmötet hålls senast 28/2 varje år. Styrelsen beslutar om tid  och plats. För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar (skriftligen) meddelas senast 2 veckor i förväg. Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmöte. Motion ska vara behandlad av styrelsen vilken med eget yttrande behandlas på årsmötet. Motion skall avfattas skriftligt och vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast  fyra veckor före årsmötet. 

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötets ordförande 

4. Val av mötets sekreterare

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret

8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

12. Fastställande av medlemsavgift

13. Val av styrelse

14. Val av revisorer

15. Val av valberedare

16. Inkomma motioner

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

§10 Extra årsmöte

Om styrelsen eller revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§12 Rösträtt

Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§13 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt (majoritet). Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

§14 Stadgeändring

Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

§ 15 Förvaring av dokument.

Dokument och protokoll ska förvaras åtkomligt men på ett betryggande sätt.

§ 16 Tystnadsplikt gällande styrelseledamot i föreningen

Den som genom sitt uppdrag i föreningen får kännedom om sådant som kan skada den personliga integriteten har tystnadsplikt.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna
upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens
tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte och hemort. Hur
detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.